Det lønner seg å være medlem i historielaget

Årsmøtet i Hitra historielag valgte å inngå en venneavtale med Kystmuseet, en avtale som vil gi medlemmene flere fordeler. Det lønner seg å være medlem i historielaget. Her er avtaleteksten:

AVTALE
mellom Hitra historielag og MiST avd Kystmuseet om historielagets funksjon som venneforening for museet

1.      Bakgrunn

Denne avtalen inngås på bakgrunn av de intensjoner som lå bak opprettelsen av Hitra historielag i 2007, nedfelt i historielagets lover § 2, femte avsnitt, tatt inn som vedtektsendring på Hitra historielags årsmøte 7.mars 2019.

2.      Gjensidige ytelser

Gjennom denne avtalen oppnår Hitra historielag og lagets medlemmer følgende:

a)     Gratis bruk av Kystmuseets disponible lokaler til lagets egne arrangementer og møter, så lenge lokalene er tilgjengelige.

b)     Gratis adgang til Kystmuseets egne utstillinger og arrangementer i egne eller leide lokaler i Fillan, på Dolm og på Hemnskjela, mot framvisning av medlemsbevis/vennekort

c)      10% rabatt på alle varer i Kystmuseets butikker i Fillan og på Sandstad mot framvisning av medlemsbevis/vennekort.

Som motytelser kan Kystmuseet ved behov be Hitra historielag om følgende:

d)     Bistand til dokumentasjons- og innsamlingsarbeid

e)     Faglig og praktisk bistand i forbindelse med arrangementer eller utstillinger når disse ligger innafor begge organisasjonenes arbeidsområder

f)       Delta som medhjelpere ved dugnader eller arrangere dugnader ved Kystmuseets lokaler eller områder nevnt under pkt 2b.

3.      Økonomi

Avtalepartene har ingen gjensidige økonomiske forpliktelser.

4.      Varighet

Denne avtalen gjelder fra dags dato og inntil den blir sagt opp av en av partene.

5.      Oppsigelse

Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på seks – 6 – måneder. Oppsigelsen må skje skriftlig.

Hitra, 7.mars 2019 

Hitra historielag                               MiST/Kystmuseet 

…………………………………….                …………………………………………..

Svend Sivertsen                                Svein Bertil Sæther