Det lønner seg å være medlem i historielaget

Årsmøtet i Hitra historielag valgte å inngå en venneavtale med Kystmuseet, en avtale som vil gi medlemmene flere fordeler. Det lønner seg å være medlem i historielaget. Her er avtaleteksten:

AVTALE
mellom Hitra historielag og MiST avd Kystmuseet om historielagets funksjon som venneforening for museet

1.      Bakgrunn

Denne avtalen inngås på bakgrunn av de intensjoner som lå bak opprettelsen av Hitra historielag i 2007, nedfelt i historielagets lover § 2, femte avsnitt, tatt inn som vedtektsendring på Hitra historielags årsmøte 7.mars 2019.

2.      Gjensidige ytelser

Gjennom denne avtalen oppnår Hitra historielag og lagets medlemmer følgende:

a)     Gratis bruk av Kystmuseets disponible lokaler til lagets egne arrangementer og møter, så lenge lokalene er tilgjengelige.

b)     Gratis adgang til Kystmuseets egne utstillinger og arrangementer i egne eller leide lokaler i Fillan, på Dolm og på Hemnskjela, mot framvisning av medlemsbevis/vennekort

c)      10% rabatt på alle varer i Kystmuseets butikker i Fillan og på Sandstad mot framvisning av medlemsbevis/vennekort.

Som motytelser kan Kystmuseet ved behov be Hitra historielag om følgende:

d)     Bistand til dokumentasjons- og innsamlingsarbeid

e)     Faglig og praktisk bistand i forbindelse med arrangementer eller utstillinger når disse ligger innafor begge organisasjonenes arbeidsområder

f)       Delta som medhjelpere ved dugnader eller arrangere dugnader ved Kystmuseets lokaler eller områder nevnt under pkt 2b.

3.      Økonomi

Avtalepartene har ingen gjensidige økonomiske forpliktelser.

4.      Varighet

Denne avtalen gjelder fra dags dato og inntil den blir sagt opp av en av partene.

5.      Oppsigelse

Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på seks – 6 – måneder. Oppsigelsen må skje skriftlig.

Hitra, 7.mars 2019 

Hitra historielag                               MiST/Kystmuseet 

…………………………………….                …………………………………………..

Svend Sivertsen                                Svein Bertil Sæther

Referat fra årsmøtet 7. mars 2019

Hitra historielag har hatt sitt årsmøte og kan vise til en stabil medlemsmasse. Vi har akkurat nå cirka 265 betalende medlemmer. Mange følger med i bildebasen med historiske bilder som laget nå bygger opp på nettsida www.hitrahistorielag.no Vi har passert 500 bilder i basen og flere vil komme.
Ikke minst har Facebook-sida blitt meget populær der laget nå har 1220 venner, eller følgere. Her kan alle legge ut sine gamle bilder og fortelle sin historie. Her er årsmøteprotokollen -

Referat, årsmøte i Hitra historielag 7. mars, 2019

Årsmøtet i år startet kl 19.00 med at de fremmøtte medlemmer fikk en omvisning i den nye utstillingen i Flatvika. Omviser var Magnar Ansnes. Så ble selve møtet avholdt i Meierisalen. 17 medlemmer møtte.

Sak 1: Godkjenning av innkalling.
           
Innkalling godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder og referent.
           
Valgt ble Svend Sivertsen (møteleder) og Bernt Fjeldvær (referent).

Sak 3: Valg av to personer til å signere protokollen.
           
Lisa Akseth og Kolbjørn Bekkvik.

Sak 4: Styrets årsberetning.

-          Svend Sivertsen gikk gjennom årsberetningen og redegjorde for aktiviteten i året som var gått. Lagets web-side og facebook-side ble presentert. Det var et spørsmål fra salen om godkjenning av bilder som legges ut. Bilder fra Hitra-Frøyas arkiv er allerede tillatt publisert, i og med at de har vært på trykk i avisa. Andre bilder vi legger inn i databasen er rett og slett bilder som folk gir oss for å legge ut.

Sak 5: Revidert regnskap for 2018.

-          Edel redegjorde for regnskapet og det ble godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent for 2019 og 2020.

-          Det bør være en viss forskjell på medlemskontingent og løssalgspris av Skarvsetta.

-          Ved inngåelse av en venneavtale med kystmuseet, så vil lagets medlemmer få rabatter i museumsbutikken og fri inngang på utstillinger. Dette gir medlemsfordeler selv om kontingenten økes og man holder seg til en maks pris på 250,- for Skarvsetta.

-          Forslag: Kontingenten for 2019 blir 200 kr. som før, pga. at en del allerede har betalt for 2019. Kontingenten for 2020 økes til 225 kr.

-          Forslaget ble vedtatt.

Sak 7: Vedtektsendring.

-          Fra medlem Svein Bertil Sæther ble det fremmet forslag om tillegg til vedtektenes §2 «virksomhet», som et femte avsnitt.

-          Følgende tillegg foreslås: «Fungere som en venneforening for Kystmuseet i Sør-Trøndelag gjennom inngått avtale».
Vennekort for medlemmer fås i skranken på museet når man handler.
Forslag om å endre §5, antall styremedlemmer fra 5-7, pluss representant for Kystmuseet.

-          Forslaget ble vedtatt.

Sak 8: Venneforening for Kystmuseet. Avtale.

-          Svein Bertil redegjorde for avtalens innhold.

-          Det ble vedtatt å signere avtalen med Kystmuseet.

 

Sak 9: Valg.

Innvalgt i styret på årsmøtet:  
               - Svend Sivertsen for 2 år.
               - Edel Øyen Myhren for 1 år.
               - Arve Espeseth for 1 år.
               - Perly Helsø for 2år
               - Hans Jakob Farstad, Kystmuseets representant og velges av Kystmuseet.

Vara:     - Sonja Skaget for 1 år.
              - Astrid Mortensvik for 1 år.
              - Kolbjørn Bekkvik for 1 år.

Revisor: - Helge Strøm for 2 år.

Valgkomite for 2019:
               - Kjellrun Storø, leder
                 - Edvard Ulvan
               - Rigmor Brevikdal

Sak 10: Arbeidsoppgaver 2019

-          Årsmøtet diskuterte forskjellige arbeidsoppgaver og om det var mulig å sette ned arbeidsgrupper for å jobbe med de forskjellige temaene:

-          Innsamling av stedsnavn. Det har vært flere runder med stedsnavn tidligere i forskjellig regi. Noe har museet fått og noe har kommunen fått. Er det mulig å spore opp noe av dette? Historielaget bør jobbe med å få samlet stedsnavn.

-          Registrering av kulturminner. Hitra kommune er i gang med sin kulturminneplan. Her trengs det hjelp til å registrere og dokumentere forskjellige kulturminner på Hitra.

-          Utflukt til historiske steder? Samarbeid med Hitra turlag

-          Medlemsmøte på Aunøya. Presentasjon av øyas historie.

-          Gruvedrift på Hitra. Hva er registrert? Kolbjørn Bekkvik har kart. Mye er beskrevet i detalj i årbøkene til Fosen historielag.

-          Skarvsetta 2019 blir brukt for å presentere hermetikkprosjektet Hans Jakob har jobbet mye med. Skarvsetta 2020 blir med åpent tema. Her kan folk skrive om hva de vil.

-          Gruppe for Dolm. Museet har ansvar for minnelunden på Dolm. Trenger dugnadshjelp. Ny plan 2019-2025.
Styret jobber videre med plan for arbeidsoppgaver. Interesserte bes melde seg for styret.

Avslutningsvis var det kaffe og underholdning.
Steinar Andersen spilte lokale slåtter på trekkspill. Hans Jakob redegjorde for hermetikkprosjektet. Her er det plass for flere til å skrive i Skarvsetta 2019, om forskjellige aspekter ved hermetikkindustrien.
Kolbjørn Bekkvik viste oss bilder og informerte om Hitra og Frøya fotoklubb. Han hadde mange interessante bilder og oppfordret laget til å ta kontakt med fotoklubben hvis vi trenger bilder.

Møtet hevet kl 21.30
Bernt Fjeldvær / referent

                    Lisa Akseth / sign                             Kolbjørn Bekkvik / sign.

Klikk her for å se signert protokoll i pdf-format

God oppslutning om historielaget

Hitra historielag har god oppslutning. Medlemsmassen er stabil i overkant av 250 betalende medlemmer. Mange følger med i basen med historiske bilder som laget nå bygger opp på nettsida www.hitrahistorielag.no
Ikke minst har Facebook-sida blitt meget populær der laget har cirka 1200 venner eller følgere. Her kan alle legge ut sine gamle bilder og fortelle sin historie.

Historielaget hadde nylig årsmøte. Det ble innledet med omvisning i Flatvika på Kystmuseet ved Magnar Ansnes. Der har det skjedd en oppgradering, nye malerier og ny lyssetting. Ikke minst har Kystmuseet fått heis og både utstillinga i kjelleretasjen og kontorene oppe har blitt gjort tilgjengelig for flere.

Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Medlemskontingenten skal være uendret 200 kroner inneværende år. Prisen på årboka blir fortsatt 250 kroner. Betalende medlemmer får årboka gratis, mens andre kan kjøpe den på museumsbutikken. Og prisen skal speile at det lønner seg å være medlem i historielaget.

Årboka «Skarvsetta» er det største, årvisse prosjektet som historielaget har. I fjor hadde boka tema «før skjermen tok barna». Det har vært gode tilbakemeldinger på boka. Tema for årboka 2019 blir krabbehermetikk med fokus på arbeid og arbeidere knyttet til en virksomhet som betydde mye for både fiskere, arbeidere og de som drev de små fabrikkene.

Årsmøtet godkjente også en «venneavtale» med kystmuseet som innebærer medlemsfordeler der lagets medlemmer vil få rabatter i museumsbutikken og fri inngang på utstillinger og arrangement i regi Kystmuseet.

Valget gav som resultat at Svend Sivertsen ble gjenvalgt som leder, Edel Øyen Myhren, Arve Espeseth og Perly Helsø ble valgt inn i styret. Mens Bernt Fjeldvær, Geir Mosand og Stig Strøm Sæther ikke var på valg. Hans Jakob Farstad, er Kystmuseets representant i styret.

Varamedlemmer ble Sonja Skaget, Astrid Mortensvik og Kolbjørn Bekkvik.  Revisor: Helge Strøm og valgkomite 2019: Kjellrun Storø, leder, Edvard Ulvan og Rigmor Brevikdal.

Årsmøtet diskuterte også arbeidsoppgaver for det kommende året og ønsker om mulig å sette ned arbeidsgrupper for å jobbe med ulike tema. Det ble overlatt til styret.

Avslutningsvis var det kaffe og underholdning. Steinar Andersen spilte lokale slåtter på trekkspill. Hans Jakob redegjorde for hermetikkprosjektet. Her er det plass for flere til å skrive i Skarvsetta 2019, om forskjellige aspekter ved hermetikkindustrien. Kolbjørn Bekkvik viste bilder, flere med historisk tilsnitt, og informerte om Hitra og Frøya fotoklubb.

Samler inn gamle Hitra-bilder

Hitra historielag jobber med å samle inn gamle bilder. Bilder som lånes blir avfotografert eller scannet og lagt inn i historielagets bildebase.

 -Vi ønsker å lage en åpen bildebase der alle har tilgang, med gamle bilder og lokalhistorie fra Hitra. Vi er i gang og har allerede en del bilder lagt ut på nettsida www.hitrahistorielag.no, forteller lagets leder, Svend Sivertsen. Vi ønsker å ta vare på gamle minner som folk måtte ha i gamle album eller finnes i esker på loft og i kjeller etter en generasjon som snart er borte. Og det er denne generasjonen som ennå kan fortelle oss litt nærmere om bilder og historier knyttet til steder og personer. Historielaget legger en lav terskel for å få fram bilder og historier. Vi har en lett blanding av gammel og nyere historie, men alt er lokalhistorie, verdt å ta vare på, sier Sivertsen.

Nå planlegger historielaget en "bildekveld" på Fjellvær Gjestegård fredag 10. august. -Vi håper og tror det er både fastboende og ikke minst feriefolk som er heime og nyter sine feriedager i godværet, som sikkert har noen gamle bilder liggende. Ta dem med og vis dem til oss.

-Vi vil vise et knippe bilder fra diverse steder og situasjoner, og så samle inn historier omkring dette. Vi håper mange vil benytte anledning til å stikke innom og gjerne ta med egne bilder. Det er mange feriefolk på øyene, og alle inviteres. Har dere bilder så er historielaget interessert i avfotografering (scanning) og i navn og historier knyttet til bildene. Det er en viktig del av lokalhistoria vår, sier Svend Sivertsen.

Han anbefaler å gå inn og ta en kikk på www.hitrahistorielag.no. -Ta gjerne kontakt med historielaget om bilder, eller at det er ideer til artikler. Det er eget kontaktskjema på nettsida til historielaget som kan benyttes, legger han til.

Bildekveld på Fjellvær

Historielaget planlegger en "bildekveld" på Fjellvær Gjestegård fredag 10. august kl 18.00.  Planen er å vise et knippe bilder fra diverse steder og situasjoner, og så samle inn historier omkring dette. Vi håper mange vil benytte anledning til å stikke innom og gjerne ta med egne bilder. Det er mange feriefolk på øyene, og alle inviteres. Har dere bilder er historielaget interessert i avfotografering (scanning) og i navn og historier knyttet til bildene. Det er en viktig del av lokalhistoria vår.

 

Nytt fra styret

 

Historielaget hadde styremøte 23. mai 2018. Her er noen smånytt:

1.      Laget har for tiden 213 betalende medlemmer.
Det sendes i disse dager ut purring til medlemmer som har fått sendt årboka «Skarvsetta», men som ikke har betalt medlemskontingenten.

2.      Det ble orientert om den nye nettsida www.hitrahistorielag.no
Om saker og bilder vi ønsker å få med. Cirka 90 lokale bilder er på plass. Flere skal komme. Laget har fått kulturmidler fra Hitra kommune, kr 10.000, til å bygge opp og utvikle nettstedet og bildebasen.

3.      Tema for årboka: Skarvsetta 2018 vil ha fokus på barna i gammel tid.
Barns leik, barndom og oppvekst i etterkrigstida. Hovedvekt på leik og fritid, sang, rim og regler mv. Historielaget tar gjerne imot innspill. Bruk kontaktskjemaet her på nettsida.
Ideer til senere tema for årboka ble også diskutert. Gode forslag mottas gjerne.

4.      Historielaget ønsker å få til en bildekveld på Fjellvær Gjestegård i sommer. Bernt Fjeldvær er primus motor og kommer tilbake med dato som vi legger ut på sida. Historielaget ønsker på denne måten å komme i kontakt med mange ferierende på øyene som sikkert har noen gamle, interessante foto i sine gjemmer. Vi ønsker å avfotografere/scanne dem for å legge ut i bildebasen. En god forklarende tekst vil være flott.

Referat årsmøte 2018

i Hitra historielag på Kystmuseet, Hitra, 06.03.2018 kl. 18:00.

14 stemmeberettigede møtte. 
Leder Anne Brit Berg ønsket velkommen og informerte om kveldens program

Sak 1    Godkjenning av innkalling
Årsmøtet var annonsert i Hitra-Frøya 20.02.2018 og 02.03.2018
Vedtak: Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak 2     Valg av møteleder
Forslag på Anne Brit Berg. 
Vedtak: Anne Brit Berg enstemmig valgt som møteleder.

Sak 3    Valg av referent
Forslag på Edel Ø. Myhren
Vedtak: Edel Ø. Myhren enstemmig valgt som referent.

Sak 4    Årsmelding
Møteleder orienterte om historielagets virksomhet i 2017. 
Laget hadde 282 medlemmer ved utgangen av 2017, mot 265 medlemmer året før. 
Det har vært holdt 4 styremøter, samt at det har vært mye kontakt på e-mail og telefon.

Styrets sammensetning har for 2017 vært slik:
Anne Brit Berg         - leder – valgt for 1 år
Asbjørn Roald        - nestleder – 1 år igjen av valgperioden
Knut Ansnes        - kasserer – valgt for 1 år.
Rigmor Brevikdal    - styremedlem – 1 år igjen av valgperioden
Svend Sivertsen        - styremedlem – 1 år igjen av valgperioden
Jenny Nergård        - styremedlem – valgt for 2 år
Sølvi Næss        - stryremedlem – valgt for 2 år

Vara: Edel Ø. Myhren, Jørgen Sørlie og Sonja Skaget. Alle valgt for 1 år.
Valgkomite: Roald Nordsæther, leder, Olga Storø og Bernt Fjeldvær. Alle valgt for 1 år.
                      Vara: Jarle Sirivik valgt for 1 år. 
Revisor: Helge Strøm

Det er forslag om å utvide styret med et medlem som representerer Kystmuseet, for å ha et tett samarbeide mellom Historielaget og Kystmuseet.

Styreleder orienterte om at regnskapet for 2017 ikke er avlagt før årsmøtet holdes. Dette skyldes at regnskapet er ufullstendig, det mangler noen bilag, og kontingentinnbetalingene mangler enkelte navn. Revisjon er utsatt.

Utgivelsen av Skarvsetta var lagets største oppgave i 2017. Temaet skole var stort og omfattende. Boka ble på 140 sider. Dette krever mye innsats for en rekke personer, men det er først og fremst redaktørene som får belastningen og presset for å bli ferdig innen frist for utgivelsen. Redaktører var også dette året Svend Sivertsen og Svein Bertil Sæther.

Styret bestemte å dele Hitra inn i de fire gamle kommunene for å samle inn fakta og bilder fra de 27 skolene som fantes på øya på midten av 1900-tallet. Styremedlemmene fikk ansvar for følgende områder: 

Knut Ansnes: Fillan og Hitra        
Rigmor Brevikdal: Kvenvær
Svend Sivertsen/Edel Myhren: Sandstad.
Anne Brit Berg/Asbjørn Roald/Jenny Nergård: Knarrlagsund/Fjellværøy

Det ble gjort mye arbeid for å skaffe så god oversikt og samle så mange opplysninger som mulig om alle skolene som har vært i kommunen vår.

Prosjektet ble avsluttet med at redaktørene orienterte i åpent møte i Meierisalen om skoleverket på Hitra, med utgangspunkt i Skarvsetta. Til dette møtet var bl.a. Kari Strøm invitert, hun er en av Hitras eldste og har fremdeles god hukommelse.

Det har vært samarbeidsmøter med Kystmuseet, og utstillingsansvarlig Hans Jakob Farstad var på besøk hos styreleder for å styrke samarbeidet.

Laget deltok også på 500-års jubileet for Martin Luther i Dolm kirke i september 2017.
Styreleder takket for de tre årene hun har vært med i styret, som hun synes hadde vært svært interessante, men på grunn av sykdom synes hun ikke det er riktig å fortsette.

Sak 5    Regnskap 2017
Leder orienterte ved starten av møtet om at regnskapet ikke er avlagt, og dermed ikke kan legges fram for behandling av årsmøtet. Det er satt opp et foreløpig regnskap, som viser en saldo på ca. kr. 64.113,10,- ved utgangen av 2017. Saldo ved inngangen av året var kr. 72.113,45.

Lagets største utgift er trykkingen av Skarvsetta, og trykkinga for 2016 ble betalt i januar 2017 med kr. 32.895,-. Regninga for 2017 blir betalt i 2018.

Porto for utsendelse av medlemsboka er betalt i 2017, som utgjør en anseelig sum da det koster kr. 70,- å sende ut hver bok. I tillegg kommer konvolutter.

Det er ikke fullstendig oversikt over hvor mange som har betalt kontingent for 2017, dette vil bli gjort etter årsmøtet når alle opplysninger forefinnes. Medlemskontingenten er hovedinntektskilden, og lav inntekt i 2017 skyldes trolig sen innbetaling, da Skarvsetta ble sendt ut senere enn vanlig. Medlemslistene vil bli oppdaterte slik at det blir enklere å foreta purringer.

Føringen av regnskapet vil fra 2018 bli ført av Hitra Frivilligsentral, kassererens arbeid vil være oppfølging av medlemslistene og purringer. Historielagets andel av Frøya og Hitra fiskerifond, kr. 150.000 er endelig utbetalt, etter at nestleder Asbjørn Roald tok kontakt med de rette personene for å få dette avklart.

Vedtak: 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne regnskapet for 2017, når det foreligger revidert regnskap. 
Enstemmig vedtatt.

Sak 6  Årskontigent
Årskontigenten har gjennom flere år vært kr. 200,-, og leder stilte spørsmål ved om den burde forhøyes. Kostnadene ved utsending av medlemsboka utgjør minst kr. 100,-. Denne kostnaden påløper ikke til alle, distribusjonen på Hitra foregår for det meste uten postsending. Medlemsboka selges til ikkemedlemmer for kr. 250,-. Etter litt diskusjon ble det enighet om å beholde årskontingenten på kr. 200,-.

Vedtak:
Årsmøtet vedtar at årskontingenten forblir uendret kr 200,-. Enstemmig.

Sak 7    Valg
Valgkomiteen la frem følgende forslag til valg 2018: 
Styret:
Svend Sivertsen        - velges som leder for 1 år
Bernt Fjeldvær        - velges som nestleder for 2 år
Edel Myhren        - velges som kasserer for 1 år
Rigmor Brevikdal    - velges som styremedlem for 1 år
Stig Sæther        - velges som styremedlem for 2 år
Jenny Akseth Nergård    - ikke på valg, 1 år igjen av sin periode
Geir Mosand        - velges som styremedlem for 2 år
Hans Jakob Farstad    - velges som representant fra Kystmuseet
Varamedlemmer:
Arve Espeseth        - velges for 1 år
Jørgen Sørlie        - gjenvelges for 1 år
Sonja Skaget        - gjenvelges for 1 år

Revisor:
Helge Strøm

Valgkomite for 2018:
Olga Storø        -  velges som leder for 1 år
Kjellrun Storø        - velges for 1 år
Edvard Ulvan        - velges for 1 år
Vara
Ole Nygård        - velges for 1 år

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt for alle valg.

Styrets sammensetning er for 2018 slik:
Svend Sivertsen        - leder for 1 år
Bernt Fjeldvær        - nestleder for 2 år
Edel Myhren        - kasserer for 1 år
Rigmor Brevikdal    - styremedlem for 1 år
Stig S. Sæther        - styremedlem for 2 år
Jenny Akseth Nergård    - styremedlem for 1 år
Geir Mosand        - styremedlem for 2 år
Hans Jakob Farstad    - representant fra Kystmuseet

Varamedlemmer:
Arve Espeseth        - for 1 år
Jørgen Sørlie        - for 1 år
Sonja Skaget        - for 1 år

Revisor:
Helge Strøm

Valgkomite for 2018:
Olga Storø        -  leder for 1 år
Kjellrun Storø        -  for 1 år
Edvard Ulvan        -  for 1 år
Vara
Ole Nygård        - for 1 år

Sak 8  Protokoll fra årsmøtet
Da det ikke forelå årsmelding og revidert regnskap til årsmøtet, var det ikke mulig å skrive ferdig protokoll i møtet. 
Vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å underskrive protokollen fra årsmøtet 06.03.2018.
Enstemmig.

Årsmøtesakene ble avsluttet med kaffe og kaker.
Koret Hitterklang kom og sang tre sanger for årsmøtet.

Så ble NRK`s film Skolevegen fra 1969 vist. Denne filmen viste to gutter, Atle og Inge Kjerringvåg, som dro rundt om på Dolmøya, de både rodde og gikk, i et landskap som var ganske ulikt dagens. Det var nesten ikke trær i landskapet. De var også på Hitra hvor de besøkte Hestnes hvalstasjon, Hestneshula, Hopsjøbrygga og til slutt Dolmen by, hos han som bygde den opp, på den øya hvor den opprinnelig ble anlagt, nemlig hos Johan Hopsø.

Svend takket for tilliten som nyvalgt styreleder. Han var opptatt av å avklare hva som er historielagets oppgaver, og at oppgavene må delegeres. Dette er nødvendig både for å avlaste leder, men også for å få hele styret involvert i lagets arbeid og ansvar.

Han var opptatt av at det blir viktig å få i gang grendamøtene igjen Det er mange som har mye kunnskap om de temaene som bl.a. tas opp i Skarvsetta. Til disse møtene kan deltakerne oppfordres til å ta med bilder som kan scannes der, for dette er verdifullt, ikke minst for våre etterkommere. Ut fra dette kan det kanskje bygges opp en billedbase som kan gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Samarbeidet med Kystmuseet om arrangement er viktig, det er best å samarbeide og dra veksler på hverandre, alle parter tjener på det. Det gjelder både arrangementer og medlemsmøter.

Tema for Skarvsetta 2018 – er ikke avklart. Det har vært snakk om ulike tema, handelssteder, industri, hermetikkfabrikker, er noen av dem. Det som er viktigst er å finne et tema, eller flere temaer, som ikke er alt for omfattende. Fjorårets utgave med 140 sider var svært krevende, og årets utgave bør ikke være så stor. Redaktørenes arbeid kan bli for omfattende, og det blir mer ork enn glede, må unngå at en blir "luta lei"..

Svein Bertil tok til orde for at Kystmuseet har snakket om å ha barnekultur som tema. 
Barns hverdag har endret seg mye gjennom årene, deres hverdag er ikke i samme grad preget av frisk luft, leking, lære leker og regler. Det å kunne lære barna de gamle lekene, som hoppe strikk, spille jeppe, kaste på stikka, hoppe paradis m.m., mener han vil være et viktig emne å belyse. Kystmuseet holder på å lage en vandreutstilling om "Gamle barneleker", som vil bli vist om ikke lenge. Her bør det være mulig å samarbeide.

Videre orienterte Svein Bertil om at Gunnar Lossius er tilsatt ved museet to dager per uke for å arbeide med Hitterslekt. Han holder nå på å legge inn slektsbilder. Gårds- og grendehistorie er det ikke gjort så mye med hittil. Gjenstandsamlingen ved Kystmuseet blir nå fotografert og lagt ut på nettet.

Møtet avsluttet kl. 20:30.


Edel Øyen Myhren / referent

Nytt styre

Svend Sivertsen tar over som ny leder i Hitra historielag etter Anne Brit Berg. Årsmøtet er nettopp avholdt og laget kan skilte med 282 medlemmer. Alle betalende medlemmer skal nå ha fått tilsendt årboka «Skarvsetta 2017». Hitterklang sørget for sang og underholdning på et vellykket årsmøtet.

Med i det nye styret foruten lederen, er Bernt Fjeldvær, nestleder, Edel Øyen Myhren, kasserer, og styremedlemmene Rigmor Brevikdal, Jenny Akseth Nergård, Geir Mosand, Stig Strøm Sæther og Hans Jakob Farstad. Vara til styret: Arve Espeseth, Jørgen Sørlie og Sonja Skaget. Ny valgkomite: Olga Storø, leder, Kjellrun Storø og Edvard Ulvan. Vara til valgkomiteen, Ole Nygård. Lagets revisor Helge Strøm.

Avtroppende leder orienterte fra årsmeldinga og regnskapet der produksjonen av årboka er største kostnad. Utenbygds medlemmer får tilsendt boka i posten, noe som har blitt relativt kostbart etter hvert. Derfor gjør en del medlemmer dugnadsarbeid og kjører årboka ut til medlemmene med Hitra-adresse. Det sparer betydelige distribusjonskostnader for laget. Medlemskontingenten er kr 200 og den ble ikke endret for kommende år. Utgivelsen av årboka er det største enkeltprosjektet som Hitra historielag har.

Påtroppende leder takket for tilliten og påpekte at det blir viktig å dele på oppgaver og ansvar i tida som kommer. Blant annet er det ønskelig å få til ny runde med grendamøter i samarbeid med Kystmuseet. Han ønsker å framskynde realiseringen av en bildebase med gamle foto fra ulike tema, med historier og navn i tilknytning til gamle bilder. Her er tida i ferd med å renne ut, sa han.