Referat fra årsmøtet 7. mars 2019

Hitra historielag har hatt sitt årsmøte og kan vise til en stabil medlemsmasse. Vi har akkurat nå cirka 265 betalende medlemmer. Mange følger med i bildebasen med historiske bilder som laget nå bygger opp på nettsida www.hitrahistorielag.no Vi har passert 500 bilder i basen og flere vil komme.
Ikke minst har Facebook-sida blitt meget populær der laget nå har 1220 venner, eller følgere. Her kan alle legge ut sine gamle bilder og fortelle sin historie. Her er årsmøteprotokollen -

Referat, årsmøte i Hitra historielag 7. mars, 2019

Årsmøtet i år startet kl 19.00 med at de fremmøtte medlemmer fikk en omvisning i den nye utstillingen i Flatvika. Omviser var Magnar Ansnes. Så ble selve møtet avholdt i Meierisalen. 17 medlemmer møtte.

Sak 1: Godkjenning av innkalling.
           
Innkalling godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder og referent.
           
Valgt ble Svend Sivertsen (møteleder) og Bernt Fjeldvær (referent).

Sak 3: Valg av to personer til å signere protokollen.
           
Lisa Akseth og Kolbjørn Bekkvik.

Sak 4: Styrets årsberetning.

-          Svend Sivertsen gikk gjennom årsberetningen og redegjorde for aktiviteten i året som var gått. Lagets web-side og facebook-side ble presentert. Det var et spørsmål fra salen om godkjenning av bilder som legges ut. Bilder fra Hitra-Frøyas arkiv er allerede tillatt publisert, i og med at de har vært på trykk i avisa. Andre bilder vi legger inn i databasen er rett og slett bilder som folk gir oss for å legge ut.

Sak 5: Revidert regnskap for 2018.

-          Edel redegjorde for regnskapet og det ble godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent for 2019 og 2020.

-          Det bør være en viss forskjell på medlemskontingent og løssalgspris av Skarvsetta.

-          Ved inngåelse av en venneavtale med kystmuseet, så vil lagets medlemmer få rabatter i museumsbutikken og fri inngang på utstillinger. Dette gir medlemsfordeler selv om kontingenten økes og man holder seg til en maks pris på 250,- for Skarvsetta.

-          Forslag: Kontingenten for 2019 blir 200 kr. som før, pga. at en del allerede har betalt for 2019. Kontingenten for 2020 økes til 225 kr.

-          Forslaget ble vedtatt.

Sak 7: Vedtektsendring.

-          Fra medlem Svein Bertil Sæther ble det fremmet forslag om tillegg til vedtektenes §2 «virksomhet», som et femte avsnitt.

-          Følgende tillegg foreslås: «Fungere som en venneforening for Kystmuseet i Sør-Trøndelag gjennom inngått avtale».
Vennekort for medlemmer fås i skranken på museet når man handler.
Forslag om å endre §5, antall styremedlemmer fra 5-7, pluss representant for Kystmuseet.

-          Forslaget ble vedtatt.

Sak 8: Venneforening for Kystmuseet. Avtale.

-          Svein Bertil redegjorde for avtalens innhold.

-          Det ble vedtatt å signere avtalen med Kystmuseet.

 

Sak 9: Valg.

Innvalgt i styret på årsmøtet:  
               - Svend Sivertsen for 2 år.
               - Edel Øyen Myhren for 1 år.
               - Arve Espeseth for 1 år.
               - Perly Helsø for 2år
               - Hans Jakob Farstad, Kystmuseets representant og velges av Kystmuseet.

Vara:     - Sonja Skaget for 1 år.
              - Astrid Mortensvik for 1 år.
              - Kolbjørn Bekkvik for 1 år.

Revisor: - Helge Strøm for 2 år.

Valgkomite for 2019:
               - Kjellrun Storø, leder
                 - Edvard Ulvan
               - Rigmor Brevikdal

Sak 10: Arbeidsoppgaver 2019

-          Årsmøtet diskuterte forskjellige arbeidsoppgaver og om det var mulig å sette ned arbeidsgrupper for å jobbe med de forskjellige temaene:

-          Innsamling av stedsnavn. Det har vært flere runder med stedsnavn tidligere i forskjellig regi. Noe har museet fått og noe har kommunen fått. Er det mulig å spore opp noe av dette? Historielaget bør jobbe med å få samlet stedsnavn.

-          Registrering av kulturminner. Hitra kommune er i gang med sin kulturminneplan. Her trengs det hjelp til å registrere og dokumentere forskjellige kulturminner på Hitra.

-          Utflukt til historiske steder? Samarbeid med Hitra turlag

-          Medlemsmøte på Aunøya. Presentasjon av øyas historie.

-          Gruvedrift på Hitra. Hva er registrert? Kolbjørn Bekkvik har kart. Mye er beskrevet i detalj i årbøkene til Fosen historielag.

-          Skarvsetta 2019 blir brukt for å presentere hermetikkprosjektet Hans Jakob har jobbet mye med. Skarvsetta 2020 blir med åpent tema. Her kan folk skrive om hva de vil.

-          Gruppe for Dolm. Museet har ansvar for minnelunden på Dolm. Trenger dugnadshjelp. Ny plan 2019-2025.
Styret jobber videre med plan for arbeidsoppgaver. Interesserte bes melde seg for styret.

Avslutningsvis var det kaffe og underholdning.
Steinar Andersen spilte lokale slåtter på trekkspill. Hans Jakob redegjorde for hermetikkprosjektet. Her er det plass for flere til å skrive i Skarvsetta 2019, om forskjellige aspekter ved hermetikkindustrien.
Kolbjørn Bekkvik viste oss bilder og informerte om Hitra og Frøya fotoklubb. Han hadde mange interessante bilder og oppfordret laget til å ta kontakt med fotoklubben hvis vi trenger bilder.

Møtet hevet kl 21.30
Bernt Fjeldvær / referent

                    Lisa Akseth / sign                             Kolbjørn Bekkvik / sign.

Klikk her for å se signert protokoll i pdf-format