Referat årsmøte 2018

i Hitra historielag på Kystmuseet, Hitra, 06.03.2018 kl. 18:00.

14 stemmeberettigede møtte. 
Leder Anne Brit Berg ønsket velkommen og informerte om kveldens program

Sak 1    Godkjenning av innkalling
Årsmøtet var annonsert i Hitra-Frøya 20.02.2018 og 02.03.2018
Vedtak: Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak 2     Valg av møteleder
Forslag på Anne Brit Berg. 
Vedtak: Anne Brit Berg enstemmig valgt som møteleder.

Sak 3    Valg av referent
Forslag på Edel Ø. Myhren
Vedtak: Edel Ø. Myhren enstemmig valgt som referent.

Sak 4    Årsmelding
Møteleder orienterte om historielagets virksomhet i 2017. 
Laget hadde 282 medlemmer ved utgangen av 2017, mot 265 medlemmer året før. 
Det har vært holdt 4 styremøter, samt at det har vært mye kontakt på e-mail og telefon.

Styrets sammensetning har for 2017 vært slik:
Anne Brit Berg         - leder – valgt for 1 år
Asbjørn Roald        - nestleder – 1 år igjen av valgperioden
Knut Ansnes        - kasserer – valgt for 1 år.
Rigmor Brevikdal    - styremedlem – 1 år igjen av valgperioden
Svend Sivertsen        - styremedlem – 1 år igjen av valgperioden
Jenny Nergård        - styremedlem – valgt for 2 år
Sølvi Næss        - stryremedlem – valgt for 2 år

Vara: Edel Ø. Myhren, Jørgen Sørlie og Sonja Skaget. Alle valgt for 1 år.
Valgkomite: Roald Nordsæther, leder, Olga Storø og Bernt Fjeldvær. Alle valgt for 1 år.
                      Vara: Jarle Sirivik valgt for 1 år. 
Revisor: Helge Strøm

Det er forslag om å utvide styret med et medlem som representerer Kystmuseet, for å ha et tett samarbeide mellom Historielaget og Kystmuseet.

Styreleder orienterte om at regnskapet for 2017 ikke er avlagt før årsmøtet holdes. Dette skyldes at regnskapet er ufullstendig, det mangler noen bilag, og kontingentinnbetalingene mangler enkelte navn. Revisjon er utsatt.

Utgivelsen av Skarvsetta var lagets største oppgave i 2017. Temaet skole var stort og omfattende. Boka ble på 140 sider. Dette krever mye innsats for en rekke personer, men det er først og fremst redaktørene som får belastningen og presset for å bli ferdig innen frist for utgivelsen. Redaktører var også dette året Svend Sivertsen og Svein Bertil Sæther.

Styret bestemte å dele Hitra inn i de fire gamle kommunene for å samle inn fakta og bilder fra de 27 skolene som fantes på øya på midten av 1900-tallet. Styremedlemmene fikk ansvar for følgende områder: 

Knut Ansnes: Fillan og Hitra        
Rigmor Brevikdal: Kvenvær
Svend Sivertsen/Edel Myhren: Sandstad.
Anne Brit Berg/Asbjørn Roald/Jenny Nergård: Knarrlagsund/Fjellværøy

Det ble gjort mye arbeid for å skaffe så god oversikt og samle så mange opplysninger som mulig om alle skolene som har vært i kommunen vår.

Prosjektet ble avsluttet med at redaktørene orienterte i åpent møte i Meierisalen om skoleverket på Hitra, med utgangspunkt i Skarvsetta. Til dette møtet var bl.a. Kari Strøm invitert, hun er en av Hitras eldste og har fremdeles god hukommelse.

Det har vært samarbeidsmøter med Kystmuseet, og utstillingsansvarlig Hans Jakob Farstad var på besøk hos styreleder for å styrke samarbeidet.

Laget deltok også på 500-års jubileet for Martin Luther i Dolm kirke i september 2017.
Styreleder takket for de tre årene hun har vært med i styret, som hun synes hadde vært svært interessante, men på grunn av sykdom synes hun ikke det er riktig å fortsette.

Sak 5    Regnskap 2017
Leder orienterte ved starten av møtet om at regnskapet ikke er avlagt, og dermed ikke kan legges fram for behandling av årsmøtet. Det er satt opp et foreløpig regnskap, som viser en saldo på ca. kr. 64.113,10,- ved utgangen av 2017. Saldo ved inngangen av året var kr. 72.113,45.

Lagets største utgift er trykkingen av Skarvsetta, og trykkinga for 2016 ble betalt i januar 2017 med kr. 32.895,-. Regninga for 2017 blir betalt i 2018.

Porto for utsendelse av medlemsboka er betalt i 2017, som utgjør en anseelig sum da det koster kr. 70,- å sende ut hver bok. I tillegg kommer konvolutter.

Det er ikke fullstendig oversikt over hvor mange som har betalt kontingent for 2017, dette vil bli gjort etter årsmøtet når alle opplysninger forefinnes. Medlemskontingenten er hovedinntektskilden, og lav inntekt i 2017 skyldes trolig sen innbetaling, da Skarvsetta ble sendt ut senere enn vanlig. Medlemslistene vil bli oppdaterte slik at det blir enklere å foreta purringer.

Føringen av regnskapet vil fra 2018 bli ført av Hitra Frivilligsentral, kassererens arbeid vil være oppfølging av medlemslistene og purringer. Historielagets andel av Frøya og Hitra fiskerifond, kr. 150.000 er endelig utbetalt, etter at nestleder Asbjørn Roald tok kontakt med de rette personene for å få dette avklart.

Vedtak: 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne regnskapet for 2017, når det foreligger revidert regnskap. 
Enstemmig vedtatt.

Sak 6  Årskontigent
Årskontigenten har gjennom flere år vært kr. 200,-, og leder stilte spørsmål ved om den burde forhøyes. Kostnadene ved utsending av medlemsboka utgjør minst kr. 100,-. Denne kostnaden påløper ikke til alle, distribusjonen på Hitra foregår for det meste uten postsending. Medlemsboka selges til ikkemedlemmer for kr. 250,-. Etter litt diskusjon ble det enighet om å beholde årskontingenten på kr. 200,-.

Vedtak:
Årsmøtet vedtar at årskontingenten forblir uendret kr 200,-. Enstemmig.

Sak 7    Valg
Valgkomiteen la frem følgende forslag til valg 2018: 
Styret:
Svend Sivertsen        - velges som leder for 1 år
Bernt Fjeldvær        - velges som nestleder for 2 år
Edel Myhren        - velges som kasserer for 1 år
Rigmor Brevikdal    - velges som styremedlem for 1 år
Stig Sæther        - velges som styremedlem for 2 år
Jenny Akseth Nergård    - ikke på valg, 1 år igjen av sin periode
Geir Mosand        - velges som styremedlem for 2 år
Hans Jakob Farstad    - velges som representant fra Kystmuseet
Varamedlemmer:
Arve Espeseth        - velges for 1 år
Jørgen Sørlie        - gjenvelges for 1 år
Sonja Skaget        - gjenvelges for 1 år

Revisor:
Helge Strøm

Valgkomite for 2018:
Olga Storø        -  velges som leder for 1 år
Kjellrun Storø        - velges for 1 år
Edvard Ulvan        - velges for 1 år
Vara
Ole Nygård        - velges for 1 år

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt for alle valg.

Styrets sammensetning er for 2018 slik:
Svend Sivertsen        - leder for 1 år
Bernt Fjeldvær        - nestleder for 2 år
Edel Myhren        - kasserer for 1 år
Rigmor Brevikdal    - styremedlem for 1 år
Stig S. Sæther        - styremedlem for 2 år
Jenny Akseth Nergård    - styremedlem for 1 år
Geir Mosand        - styremedlem for 2 år
Hans Jakob Farstad    - representant fra Kystmuseet

Varamedlemmer:
Arve Espeseth        - for 1 år
Jørgen Sørlie        - for 1 år
Sonja Skaget        - for 1 år

Revisor:
Helge Strøm

Valgkomite for 2018:
Olga Storø        -  leder for 1 år
Kjellrun Storø        -  for 1 år
Edvard Ulvan        -  for 1 år
Vara
Ole Nygård        - for 1 år

Sak 8  Protokoll fra årsmøtet
Da det ikke forelå årsmelding og revidert regnskap til årsmøtet, var det ikke mulig å skrive ferdig protokoll i møtet. 
Vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å underskrive protokollen fra årsmøtet 06.03.2018.
Enstemmig.

Årsmøtesakene ble avsluttet med kaffe og kaker.
Koret Hitterklang kom og sang tre sanger for årsmøtet.

Så ble NRK`s film Skolevegen fra 1969 vist. Denne filmen viste to gutter, Atle og Inge Kjerringvåg, som dro rundt om på Dolmøya, de både rodde og gikk, i et landskap som var ganske ulikt dagens. Det var nesten ikke trær i landskapet. De var også på Hitra hvor de besøkte Hestnes hvalstasjon, Hestneshula, Hopsjøbrygga og til slutt Dolmen by, hos han som bygde den opp, på den øya hvor den opprinnelig ble anlagt, nemlig hos Johan Hopsø.

Svend takket for tilliten som nyvalgt styreleder. Han var opptatt av å avklare hva som er historielagets oppgaver, og at oppgavene må delegeres. Dette er nødvendig både for å avlaste leder, men også for å få hele styret involvert i lagets arbeid og ansvar.

Han var opptatt av at det blir viktig å få i gang grendamøtene igjen Det er mange som har mye kunnskap om de temaene som bl.a. tas opp i Skarvsetta. Til disse møtene kan deltakerne oppfordres til å ta med bilder som kan scannes der, for dette er verdifullt, ikke minst for våre etterkommere. Ut fra dette kan det kanskje bygges opp en billedbase som kan gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Samarbeidet med Kystmuseet om arrangement er viktig, det er best å samarbeide og dra veksler på hverandre, alle parter tjener på det. Det gjelder både arrangementer og medlemsmøter.

Tema for Skarvsetta 2018 – er ikke avklart. Det har vært snakk om ulike tema, handelssteder, industri, hermetikkfabrikker, er noen av dem. Det som er viktigst er å finne et tema, eller flere temaer, som ikke er alt for omfattende. Fjorårets utgave med 140 sider var svært krevende, og årets utgave bør ikke være så stor. Redaktørenes arbeid kan bli for omfattende, og det blir mer ork enn glede, må unngå at en blir "luta lei"..

Svein Bertil tok til orde for at Kystmuseet har snakket om å ha barnekultur som tema. 
Barns hverdag har endret seg mye gjennom årene, deres hverdag er ikke i samme grad preget av frisk luft, leking, lære leker og regler. Det å kunne lære barna de gamle lekene, som hoppe strikk, spille jeppe, kaste på stikka, hoppe paradis m.m., mener han vil være et viktig emne å belyse. Kystmuseet holder på å lage en vandreutstilling om "Gamle barneleker", som vil bli vist om ikke lenge. Her bør det være mulig å samarbeide.

Videre orienterte Svein Bertil om at Gunnar Lossius er tilsatt ved museet to dager per uke for å arbeide med Hitterslekt. Han holder nå på å legge inn slektsbilder. Gårds- og grendehistorie er det ikke gjort så mye med hittil. Gjenstandsamlingen ved Kystmuseet blir nå fotografert og lagt ut på nettet.

Møtet avsluttet kl. 20:30.


Edel Øyen Myhren / referent